Praktisk info

Til for­si­den

Det kan du ople­ve

FACe­book Ins­ta­gram

PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser

Sådan får vi alle en god oplevelse

Der er kun adgang via ind­gan­gen til Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Sla­gel­se­vej 32 i Skæls­kør. Bus 470R går lige til døren.

Der er ikke adgang for gåen­de via stien fra cam­ping­plad­sen eller van­drer­hjem­met.. 

Når du ankom­mer, vil der være hjæl­pe­re, som gui­der dig på ret­te vej. 

Du skal være opmærk­som på, at vi luk­ker ind i min­dre grup­per, lidt ad gan­gen så alle får den bed­ste ople­vel­se.

Hvis du ikke har min­dre børn så vent lige en halv til hel time med at kom­me.

Du mod­ta­ges på vej til sko­ven af smuk­ke toner fra magi­ske instru­men­ter og gra­ci­ø­se styl­te­dan­se­re inden turen går ind i den magi­ske lys­skov. 

Der er opstil­let toilet­vogn ved ind­gan­gen – og der er offent­li­ge toilet­ter til slut ved van­drer­hjem­met.

Sti­be­lys­nin­gen er sluk­ket mens Den Magi­ske Lys­skov fin­der sted.

På selv stien langs noret er der hjæl­pe­re som du kan spør­ge til råds, hvis der opstår et pro­blem. Du kan ken­de dem på deres kap­pe og en bad­ge. Nog­le vil også have lysen­de blom­ster i håret.

Vi vil hyl­de natu­ren og min­de os alle­sam­men om, hvor vig­tigt det er, at vi pas­ser den.

Der er føl­gen­de begræns­nin­ger: 

Få P‑pladser. 

Køre­sto­le kan have svært ved kom­me frem. De kan kom­me ind via cam­ping­plad­sen. 

Hunde må ikke med­ta­ges, da de kan bli­ve ban­ge 

Har du spørgs­mål så tøv ikke med at rin­ge til den pro­jek­tansvar­li­ge
Hel­ge Jør­gen­sen:

31415450

eller skriv til info@magila.art

Færds­el sker på eget ansvar


From Den Magi­ske Lys­skov Del 4 Benja­min Bar­fod. Posted by Den Magi­ske Lys­skov den 29 april 2023 kl 2130–2400 on 5/02/2023 (10 items)

Gene­ra­ted by Face­book Pho­to Fet­cher 2

VI BLEV STØTTET AF:

Parkvejshuset Skæskør
Skælskør Erhvervsforening

VI SAMARBEJDEDE MED:

Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Skæls­kør

Kunst­ta­lent­klas­sen Skæls­kør Sko­le

friRUM Art­LAB

Skælskør Erhvervsforening

Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning

Skæls­kør Bil­ledsko­le

Pro­jek­tansvar­lig: For­e­nin­gen Magila v/ Hel­ge Jør­gen­sen, Præ­ste­van­gen 34, 1. th, 4230 Skæls­kør tlf: 31415450 email: info@magila.art

CVR: 38135007