Om Den Magiske Lysskov

 

ALLE KAN VÆRE MED

TILBAGE TIL FOR­Si­den

Projektbeskrivelse-uddrag

Vi vil ska­be en lyse­vent i nat­te­ti­mer­ne 29. 4. 2023 på en 1 km lang sti i sko­ven langs van­det ved Skæls­kør Nor lavet af børn, unge og voks­ne i sam­ar­bej­de med loka­le kunst­ne­re og kunst­hånd­vær­ke­re.

Vi vil lave lysen­de figu­rer i pil, papir og LED-lys, både sta­tio­næ­re og figu­rer båret af men­ne­sker. Lyd inkorpo­re­res også. Det er sjæl­dent fore­kom­men­de, at det er sam­ska­ben­de bor­ger­grup­per som ska­ber lys­magi. Sjæld­ne er også lyspro­jek­ter som invol­ve­rer per­for­me­re i lyskostu­mer. På den måde adskil­ler Magila sig, for sådan arbej­der vi.

Alle skal have mulig­hed for at del­ta­ge, der­for bli­ver det gra­tis at være med, også for publi­kum. Vi tror lys­sko­ven vil kun­ne brin­ge
del­ta­ger­ne sam­men på en ny måde. Vi tror på, at det kan befor­dre nye sam­ar­bej­der og samvær på læn­ge­re sigt.

Hele projektbeskrivelsen

Den magi­ske lys­skov – Skæls­kør lør­dag den 29 april 2023

MAGILA har læn­ge arbej­det med at bru­ge lys og sto­re figu­rer til at ska­be beta­ge­de suk og stil­le øje­blik­ke hos men­ne­sker i en ellers hæs­blæ­sen­de ver­den. Nu vil vi ska­be en magisk ople­vel­se for alle i nat­tesko­ven. Vover man sig ud ud i for­års­sko­ven ved Noret i Skæls­kør ved nat­te­ti­de, vil man kun­ne ople­ve en krib­len og krab­len og pus­len fra de leven­de væs­ner, som er våg­ne. Lyde­ne fra træ­er­nes kni­tren, ras­len og susen i har­moni med van­dets ris­len og skvul­pen lader sind og sjæl fal­de til ro som en medi­ta­tion. Man vil ople­ve natu­rens sceno­gra­fi som ene­stå­en­de smuk. Det er magisk. Når først man alt­så får modet til at nær­me sig mør­ket. Vi vil lok­ke men­ne­sker ud i for­års­sko­ven ved nat­te­ti­de med lys, lyd og bevæ­gel­se. Vi vil ska­be en ople­vel­ses-sti i nat­tesko­ven, fuld af for­tæl­lin­ger, som prik­ker til den indre ver­den, så man selv dig­ter vide­re. Vi vil udfor­dre ang­sten for mør­ket og bede den for­svin­de. Vi vil gå i dia­log med sko­ven og van­det i Noret og bor­ger­ne i loka­l­om­rå­det.

Vores red­ska­ber vil være:
Lys­fi­gu­rer som skul­p­tu­rer. Lys­fi­gu­rer i bevæ­gel­se og dans på jor­den og ved bred­den af Noret. Lys af fle­re slags i træ­er­ne. Lys­fi­gu­rer som sta­tio­næ­re skul­p­tu­rer. Lys Instal­la­tio­ner lavet både af Magila ale­ne og loka­le grup­per af børn og voks­ne i tæt sam­ar­bej­de med Magila. Vi vil lære dem hvor­dan man gør. Vi arbej­der i natur­ma­te­ri­a­ler som pil, bam­bus, ped­di­g­rør, gre­ne og papir af for­skel­lig slags. Lys-sæt­nin­gen er led-lys af for­skel­lig slags. Vi bru­ger både lyskæ­der­ne fra julen og mere avan­ce­re­de led lyskil­der. Vi vil ger­ne eks­pe­ri­men­te­re med UV maling og UV lys.
Stiens rute vil være op mod en kilo­me­ter lang. Ruten bli­ver befol­ket af både lysen­de væse­ner og instal­la­tio­ner med sko­vens og van­dets væs­ner som tema. Fug­le, insek­ter, fisk og dyr. Måske en fe? En hyg­ge­lig sko­v­trold? Måske går man igen­nem tun­nel af ube­stem­me­li­ge lysen­de strim­ler? Der vil være sag­te toner og lyde. Måske er det klok­ker? Måske er det stem­mer der stil­le syn­ger eller sære instru­men­ter der spil­ler. De van­dren­de i mør­ket vil møde for­skel­li­ge tab­leau­er både inde i sko­ven og tæt på van­det. Ruten slut­ter ved bål­ste­det i sko­ven som de fle­ste loka­le ken­der. Her håber vi at kun­ne byde på noget varmt, et bål og måske en for­tæl­ling ved ilden
For­må­let med !Den magi­ske lys­skov” er, at del­ta­ger­ne – de med­vir­ken­de så vel som publi­kum – får en ny og ander­le­des ople­vel­se af, hvad det vil sige at være ude i natu­ren om nat­ten.
Sam­ska­bel­sen omkring !Den magi­ske lys­skov” vil brin­ge del­ta­ger­ne sam­men på en ny måde, som kan befor­dre nye samvær og sam­ar­bej­der på læn­ge­re sigt.
!Den magi­ske lys­skov” er for de fle­ste aldre. Der sker ikke noget bevidst uhyg­ge­ligt.
MAGILA råder over et lager med for­skel­li­ge figu­rer både med og uden lys, som vil dan­ne grund­stam­men i pro­jek­tet. De nye effek­ter er steds­spe­ci­fik­ke og bor­ge­r­in­dra­gen­de. Alle wor­ks­hops og kur­ser er med gan­ske få und­ta­gel­ser gra­tis for del­ta­ger­ne.
Vi ind­de­ler områ­det i sko­ven i sek­tio­ner. Ople­vel­ses­stien er åben fra klok­ken 21.30 til 24.00.

Den ende­li­ge til­la­del­se fra Sla­gel­se Kom­mu­ne til brug af sko­ven er på plads

Arbejds­pla­nen er lige nu som føl­ger:

Afta­ler som er på plads:

Gigt­ho­spi­ta­let Sano har sagt ja til at sam­ar­bej­de med os. Et sam­ar­bej­de som vi udvik­ler henad vej­en som pro­jek­tet skri­der frem. Andre sam­ar­bejds­part­ne­re vil natur­ligt være Skæls­kør Turist­for­e­ning, Skæls­kør Bykon­tor, Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning, Van­drer­hjem­met Lystsko­ven og Sla­gel­se Kom­mu­ne.
Vi afholdt i juli 2022 et uge­kur­sus i at byg­ge lys­fi­gu­rer under ledel­se af den engel­ske kunst­ner Sue Wal­po­le. Del­ta­ger­ne var pri­mært loka­le per­so­ner. Der er efter den­ne wor­ks­hop nye lys­fi­gu­rer på vej som skal del­ta­ge i sko­ven.
Vi har hyret koreo­graf og dan­ser Marie Kei­ser-Niel­sen, som vi før har arbej­det sam­men med til, at få de bevæ­gen­de figu­rer på ruten til at gøre sig godt.
Vi har hyret de 2 styl­te arti­ster Sig­ne Graulund Thom­sen og Michiel Tan­ge van Leeuwen til at byde publi­kum vel­kom­men med deres lys­per­for­man­ce på græs­plæ­nen for­an Sano Gigt Hospi­tal hvor ind­gan­gen til den magi­ske lys­skov bli­ver 2 kunst­ne­re fra Bruuns Hjør­ne, VanOs Feli­cia og Nel­ly Gaskin, laver deres egen lysin­stal­la­tion som en del af Den Magi­ske Lys­skov
Lede­ren af Skæls­kør Sko­les kunst­ta­lent­klas­se, Katri­ne Dalin Diduch, har sagt ja til at del­ta­ge og ind­dra­ger pro­duk­tion af lys­fi­gu­rer som en del af under­vis­nin­gen i for­å­ret og de får der­med deres egen sek­tion. Det er muligt de også vil stil­le med en min­dre perform/danse grup­pe, som vi så arbej­der med. Frirum Lab fra Sla­gel­se v/ Karen Sie­ling vil lave deres egen sek­tion som ska­bes helt i over­ens­stem­mel­se med deres prak­sis med brug af gen­brugs­ma­te­ri­a­ler.
DAB‘s boligso­ci­a­le leder Anja Niel­sen har sagt ja til at invol­ve­re bebo­e­re i de 2 alme­ne byg­ge­ri­er i byen. Præ­ste­van­gen og Parkvej. Magila vil lave lyswor­ks­hops der. Bolig­om­rå­der­ne får deres egen sek­tion i sko­ven
Vi vil invi­te­re bor­ger­ne til under ledel­se af Magila at ska­be små bit­te lysen­de byg­nin­ger i pil og papir som skal pla­ce­res rundt om i sko­ven. Grup­pen af inter­es­se­re­de bor­ge­re vok­ser støt. I den for­bin­del­se vil vi også ger­ne invol­ve­re kunst­ner­grup­per­ne i byen. Fle­re af dem har vist inter­es­se.

Afta­ler vi håber på at få på plads:

Vi håber at kun­ne bru­ge musi­ke­re, som skal være med til at ska­be en mytisk har­monisk stem­ning samt læg­ge lyd­kulis­se til figu­rer i bevæ­gel­se. Katri­ne Diduch vil tale med musiks­ko­len. Vi ønsker os mulig­hed for at hyre Hang spil­le­ren Benja­min Bar­fod, som vi før har arbej­det med.
Skæls­kør Design og Bil­ledsko­le er invi­te­ret til at være med i deres egen sek­tion og er posi­ti­ve
Måske vil vi kun­ne hyre en pro­fes­sio­nel for­tæl­ler til at med­vir­ke ved afslut­nin­gen.
Fri­tids- og ung­dom­s­klub­ben i Skæls­kør håber vi at få med i pro­jek­tet.
Der skal fin­des fri­vil­li­ge, der er til rådig­hed før, under og efter even­tet. Der skal bru­ges i omeg­nen af 20 fri­vil­li­ge. I den for­bin­del­se vil vi kon­tak­te foreninger/organisationer f. eks. spej­de­re.
Opstil­ling af de for­skel­li­ge ele­men­ter sker på dagen den 29 april Og det hele tages ned sam­me nat.
MAGILA vælger/ansætter en pro­duk­tions­le­der, der får det over­ord­ne­de ansvar for afvik­lin­gen af !Den magi­ske lys­skov”