Det kan du opleve

Til for­si­den

Prak­tisk info

FACe­book Ins­ta­gram

PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser

Benjamin Barfod

Han har spil­let for Kon­ge­hu­set, han har opt­rå­dt på tv, og han har spil­let med et hav af andre musi­ke­re, bl.a. Pier­re Dør­ge, Pal­le Mik­kel­borg og Bjar­ke Fal­gren. Nu laver han lydspo­ret i Den Magi­ske Lys­skov.

Benjamin Barfod
Musisk trold­mand på Hang og mere

Styltekompagniet

Styl­te­kom­pag­ni­et ledet af Sig­ne Graulund Thom­sen viser publi­kum frem til Den Magi­ske Lys­skov.

Styltekompagniet

Lysende performere i skovens kringelkroge

Måske møder man  enhjør­nin­ge på sko­vv­tur, syn­kro­ne gæs, en bedrø­vet suk­ken­de fisk som drøm­mer sig til­ba­ge til den­gang der var fisk i Ager­søs­und – alt kan ske.
Det er Magilas lys­fi­gu­rer befol­ket af Magila-med­lem­mer som under ledel­se af koreo­graf Marie Kei­ser-Niel­sen ryk­ker ind på stien ved Noret.

Marie Keiser-Nielsen

Den lysende by med egen triumfbue

På Skæls­kør gam­le råd­hus byg­ge­de en grup­pe bor­ge­re sam­men med Magila lysen­de huse i pil og papir.

Det er jo ikke enhver skov, der har sin egen tri­um­f­bue.

Isfugl

Inge­li­se Høgh fra Skæls­kør byg­ge­de en is-fugl på et Magila-kur­sus. Nu har fug­len byg­get rede og lagt æg.

Egern

Ellen Hei­lin­ge­gård Knud­sen fra Sdr. Bjer­ge byg­ge­de et egern på et Magila-kur­sus. Nu har det gemt sig i sko­ven.

Flyvende objekter

Kunst­ta­lent­klas­sen på Skæls­kør Sko­le har udfor­sket mate­ri­a­ler­ne pil og papir.

Kunsttalentklassen ved Skælskør Skole

Skælskør Design- og Billedskole

Skæls­kør Design- og Bil­led­ko­le har lavet blom­ster og fisk. Både med hol­de­ne på   Skæls­kør Sko­le og børn på Kir­ke­sko­vsko­len. 

Myg

UV-lysen­de kæm­pe myg fly­ver i sko­ven – myg­ge­bal­sam ikke nød­ven­digt.

Uglen i hulen

Der sid­der en ugle i et hult træ – den kal­der i nat­ten.

Frirum Lab

Det myl­drer med ska­ben­de børn og unge på Frirum Lab i Sla­gel­se. De har kre­e­ret lysen­de blom­ster, glas­svam­pe, UV-svam­pe. Alt­sam­men i Frirums unik­ke mate­ri­a­ler.

Krokus-dans

Mød tre af Magilas fem kro­kus­dan­se­re til en helt spe­ci­el optræ­den i Lysets Magi­ske Skov.

Lyden du hører er ven­ligst stil­let til rådig­hed af island­ske Hekla.  Det er fra hen­de sene­ste pla­de. Lyt med her:

Havfolket og skovmanden

Tre figu­rer mødes i bekym­ring.

De hvide svampe

En grup­pe hvi­de svam­pe mødes i sko­vens bund – måske for­tæl­ler de hin­an­den even­tyr.

De hvide skibe

Bebo­e­re i Skæls­kør Boligsel­skab har sam­men med Magila byg­get hvi­de ski­be.

Parkvejshuset Skæskør

Symbiose – installation

“Sym­bio­sis”, en stor kon­cep­tu­el kun­stin­stal­la­tion med lys af kunst­ner­ne Feli­cia van Os og Nel­ly Gaskin. Vær­ket er inspi­re­ret af mykor­r­hiza-net­vær­ket, som træ­er bru­ger for at kom­mu­ni­ke­re, dele nærings­stof­fer og sen­de advar­sels­sig­na­ler til andre træ­er. Koo­pe­ra­tiv sym­bio­se er et lige så vig­tigt kon­cept for vores men­ne­ske­li­ge fæl­les­skab, for men­ne­ske-natur gen­si­dig­hed og over­le­vel­se mel­lem arter. Lyd­bil­le­det er skabt af Benja­min Bar­fod.

Læs mere om Sym­bio­se her

Blomstereng

Kæm­pe­sto­re blom­ster vok­ser i sko­ven – en bi sum­mer rundt i blandt dem

Guldsmede på vandet

Man­ge­far­ve­de gulds­me­de svæ­ver over van­det i Noret.

 

Svalen siger farvel

For sid­ste gang kan man ople­ve Magilas sto­re sva­le – frem­over vil den ikke bli­ve brugt. Den blev byg­get til­ba­ge i 2017 til fore­stil­l­lin­gen “Tom­me­li­se i Den Lysen­de Lands­by” i Næst­ved.

Ret til ændringer forbeholdes

Med min­dre andet er nævnt er figu­rer­ne byg­get af Magila i Magilas værk­sted.

De sto­re hove­d­er hos hav­fol­ket er byg­get på Ærø i 2009 i for­bin­del­se med Ærø Inter­na­tio­na­le Maske­festi­val.

VI BLEV STØTTET AF:

Parkvejshuset Skæskør
Skælskør Erhvervsforening

VI SAMARBEJDEDE MED:

Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Skæls­kør

Kunst­ta­lent­klas­sen Skæls­kør Sko­le

friRUM Art­LAB

Skælskør Erhvervsforening

Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning

Skæls­kør Bil­ledsko­le

Pro­jek­tansvar­lig: For­e­nin­gen Magila v/ Hel­ge Jør­gen­sen, Præ­ste­van­gen 34, 1. th, 4230 Skæls­kør tlf: 31415450 email: info@magila.art

CVR: 38135007