Den magiske lysskov
29. april 21.30 2023

Det kan du ople­ve

Nyhe­der

Fotos fra afte­nen

Ins­ta­gram

PRO­JEK­Tet

Sammen skabte vi en magisk oplevelse

Den magi­ske lys­skov var en inklu­de­ren­de lyse­vent ude i nat­ten den 29. april 2023 fra klok­ken 21.30 til 24.00

NYT UNDER SOLEN – LÆS HER:

Del af Den Magiske Lysskov kommer videre

Magila, der har været pro­jek­tansvar­l­lg og  pro­du­ce­ret Den Magi­ske Lys­skov har i dag valgt at give en del af Den Magi­ske Lys­skov vide­re til et liv uden­for lys­sko­ven. Det dre­jer sig om vær­ket Sym­bio­sis udvik­let af Feli­cia van Os og Nel­ly Gaskin med lyd­kol­la­ger af Benja­min Bar­fod frem­stil­let spe­ci­elt til Den Magi­ske Lys­skov. Vi giver det vide­re for­di det fortje­ner at få end­nu et liv et andet sted.…

læs mere

Tak for pæn omtale af workshop

Skæls­kør Design- og Bil­ledsko­le holdt wor­ks­hop for ele­ver­ne på Kir­ke­sko­vsko­len unden for Skæls­kør by. Sjæl­land­skes Emi­lie var for­bi og lave­de den­ne fine arti­kel. Tak

læs mere

Tak til Brand af 1848 Fond

Brand af 1848 Fond har sagt ja til at støt­te Den Magi­ske Lys­skov med hele 15,000 kr. Og det er vi meget gla­de for. Fon­den har hver­ken logo eller hjem­mesi­de vi kan lin­ke til. Vi erme­get tak­nem­me­li­ge for støt­ten. Direk­tø­ren Flem­m­ing Jen­sen skri­ver “Må I få et godt arran­ge­ment” – og det gør vi.

læs mere

Alle der var med

Den magi­ske lys­skov var en lyse­vent skabt i et nært sam­ar­bej­de mel­lem kunst­ne­re, kunst­hånd­vær­ke­re, børn, unge og voks­ne – også de med sær­li­ge behov. Se bare her­un­der hvor man­ge der var med:

Pro­jekt­le­del­se: Hel­ge Jør­gen­sen – for­mand for for­e­nin­gen Magila

Story­bo­ard, pro­to­ty­per, kunst­ne­risk til­ret­te­læg­gel­se: Sus­an Albert­sen – kunst­ne­risk leder af Magila

Lys og lyd­me­ster: Hel­ge Jør­gen­sen

Musik
Ind­gang: Benja­min Bar­fod
Ved kro­kus­dan­ser­fi­gu­rer­ne: Hekla

Vel­komst­per­for­me­re: Styl­te­kom­pag­ni­et v/Signe Graulund Thom­sen og Michiel Tan­ge van Leeuwen

Per­for­mer­grup­pen under ledel­se af: Marie Kei­ser-Niel­sen:
Ali­ce Bar­te,
Jael Roh­de,
Anna­Lisa Lar­sen,
Misha Niel­sen,
Aase Morell,
Jet­te Elver­dam,
Else Lund,
Annie Ert­ner,
Nina Dre­boldt Olsen,
Karen Gur­li Lar­sen

Kostu­mer:
Sus­an Albert­sen,
Anne Jen­sen,
Sonja Lar­sen,
Jael Roh­de,
Nina Dre­boldt Olsen.

Systue:
Sus­an Albert­sen,
Bian­ca Wol­ter,
Ire­ne Wal­lin,
Karen Gur­li Lar­sen,

Magilas Lys Figu­rer lavet af:

Gulds­me­de: Anna­Lisa Lar­sen og Sonja Lar­sen
Muld­varp: Anna­Lisa Lar­sen,
Egern Anna­Lisa Lar­sen,
Blåm­ej­se: Anna­Lisa Lar­sen
Fisk Ged­de: Sonja Lar­sen
Fisk blå: Sus­an Albert­sen
Hval Lil­la: Sus­an Albert­sen og Anna­lisa Lar­sen
Frø: Ali­ce Bar­te
Ræv: Ali­ce Bar­te
Enhjør­nin­ge: Ali­ce Bar­te
Mus: Eil­idh Bry­ant
Kro­kus­dan­se­re: Else Lund
Blom­ster på blom­s­ter­mar­ken: Else Lund
Bi: Sus­an Albert­sen
Ugle i hult træ: Sus­an Albert­sen
Sko­v­man­den: Sus­an Albert­sen
Blom­ster­kvin­der: Sus­an Albert­sen

Gæs: Tip­pe Mol­sted og Sus­an Albert­sen
Sva­len: Jyt­te Mad­sen, Andrew Kim og Eil­idh Bry­ant

Lys­sek­tio­ner:

Den Lysen­de By byg­get af bor­ge­re i Skæls­kør under ledel­se af Sus­an Albert­sen
Blå lysen­de hat på en bænk: Eil­idh Bry­ant
Fly­ven­de Væs­ner: Kunst­ta­lent­klas­ser­ne på Skæls­kør Sko­le v/Helle og Katri­ne Diduch og Nina Auber­tin
Glas­svam­pe: Frirum Art­lab v/Karen Sie­ling
UV lysen­de svam­pe: Frirum Art­lab v/Karen Sie­ling
Skrotblom­ster i Træ­er­ne: Frirum Art­lab v/ Karen Sie­ling
Glow in the dark kryb: Frirum Art­lab v/ Karen Sie­ling og Sus­an Albert­sen
Blom­ster og fly­ven­de fisk: Skæls­kør Bil­ledsko­le og Kir­ke­sko­vsko­len v/ Tip­pe Mol­sted og Anne­mie Gre­goir
Mari­e­høns og UV lysen­de myg: Tip­pe Mol­sted
Egern i Sko­ven: Ellen Heg­lin­ge­gaard Knud­sen
Isfugl med æg: Inge­li­se Høgh
Svam­pe­kvin­dens svam­pe; Nina Dre­boldt Olsen
Fly­ven­de ski­be: – Bebo­e­re i Skæls­kør Boligsel­skab under ledel­se af Karen Gur­li Lar­sen og Nina Dre­boldt Olsen
Sym­bio­sis: Lysin­stal­la­tion v/ Nel­ly Gaskin og Feli­cia van Os. Lyd­kulis­se v/ Benja­min Bar­fod

Hjæl­pe­re før under og efter:

Tho­mas Han­sen,
Lone Han­sen
Lene Han­sen
Metha Mol­sted
Aase Morell
Fri­da Skov
Nina Auber­tin
Bo Han­sen
Ulla Kløck­er
Migu­el Angel Utre­ras Imil­maqui
Gisela
Inge Nerup
Bet­ti­na Søren­sen
Karin Han­sen
Line Højland
Ben­te Fri­is
Hen­rik Fri­is
Niels Bert­mann Peder­sen
Ger­da Øster­gaard
Kim Poul­sen
Fie Ettrup
Peter Olavs­gaard

Foto­gra­fer:

Bo Chri­sten­sen
Ken­neth Gry­men

VI BLEV STØTTET AF:

Parkvejshuset Skæskør
Skælskør Erhvervsforening

VI SAMARBEJDEDE MED:

Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Skæls­kør

Kunst­ta­lent­klas­sen Skæls­kør Sko­le

friRUM Art­LAB

Skælskør Erhvervsforening

Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning

Skæls­kør Bil­ledsko­le

Pro­jek­tansvar­lig: For­e­nin­gen Magila v/ Hel­ge Jør­gen­sen, Præ­ste­van­gen 34, 1. th, 4230 Skæls­kør tlf: 31415450 email: info@magila.art

CVR: 38135007