Pressemeddelelse

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

15. september 2022

Pres­se­med­del­el­se fra Magila

På ini­ti­a­tiv af For­e­nin­gen Magila vil et kunst­ne­risk ska­ben­de sam­ar­bejds­pro­jekt se dagens lys i Skæls­kør. En lys-begi­ven­hed ved nat­te­ti­de i sko­ven ved Skæls­kør Nor den 29. april 2023. 

Alt er lavet af børn, unge og voks­ne under vej­led­ning af Magilas instruk­tø­rer og i sam­ar­bej­de med loka­le kunst­ne­re og kunst­hånd­vær­ke­re.

Sam­men ska­ber vi lysen­de figu­rer i pil, papir og LED-lys. Alt er bat­te­ri­dre­vet. Et bidrag bli­ver skabt med gen­brugs­ma­te­ri­a­ler og indu­striskrot. Lys­fi­gu­rer­ne bli­ver både sta­tio­næ­re og figu­rer båret af men­ne­sker i dans og bevæ­gel­se instru­e­ret af en prof. koreo­graf som Magila har til­knyt­tet. I en del af sko­ven vil der også være sag­te lyde. Pro­fes­sio­nel­le Per­for­me­re i lyskostu­mer bli­ver også en del af lys­sko­ven.

-Vi vil ska­be en smuk ople­vel­se for alle i for­års­sko­ven ved Skæls­kør Nor ved nat­te­ti­de. Ste­det bru­ges af man­ge i dag­ti­mer­ne. Bevæ­ger man sig der­ud i mør­ke, vil man ople­ve en krib­len og krab­len og pus­len fra de leven­de væs­ner, som er våg­ne. Lyde­ne fra træ­er­nes kni­tren, ras­len og susen i har­moni med van­dets ris­len og skvul­pen, for­tæl­ler Magila-for­mand og pro­jekt­le­der Hel­ge Jør­gen­sen

Magila har på nuvæ­ren­de tids­punkt ind­gå­et sam­ar­bejds­af­ta­ler med Kunst­ta­lent­klas­sen på Skæls­kør Sko­le, Gigt­ho­spi­ta­let Sano, den soci­aløko­mi­ske virk­som­hed FriRUM LAB, Feli­cia Van Os og Nel­ly Gaskin fra Bruuns Hjør­ne, Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning og Parkvejs­hu­set, og en lang ræk­ke bor­ge­re som ger­ne vil være med.

- Vi vil ger­ne brin­ge grup­per­ne sam­men i et fæl­les pro­jekt. Børn, unge, voks­ne og bor­ge­re med sær­li­ge behov til­by­des at være med. Magilas tek­nik­ker med pil, papir og LED-lys er brug­ba­re på alle niveau­er – fra enk­le kon­struk­tio­ner lavet af min­dre børn til sofi­sti­ke­re­de instal­la­tio­ner skabt af pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re. Det spek­trum er en vig­tig del af pro­jek­tet. Et mål er, at alle del­ta­ge­re føler ejer­skab til lys­sko­ven uan­set hvil­ket niveau deres bidrag befin­der sig på. Et andet mål er, at der ska­bes nye ven­ska­ber og sam­ar­bej­der efter­føl­gen­de. Der sky­der lys­festi­va­ler op alle veg­ne. Det­te pro­jekt adskil­ler sig fra alle de andre ved at være skabt af bor­ger­ne i kom­mu­nen. Kun ved  at bru­ge strøm fra bat­te­ri­er og med brug af natur­ma­te­ri­a­ler og gen­brugs­ef­fek­ter. Vi håber, at det bli­ver tra­di­tion, siger Hel­ge Jør­gen­sen.

Den magi­ske lys­skov har alle­re­de på nuvæ­ren­de tids­punkt mod­ta­get øko­no­misk støt­te fra Fril­ufts­rå­det og Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den. 

VI BLEV STØTTET AF:

Parkvejshuset Skæskør
Skælskør Erhvervsforening

VI SAMARBEJDEDE MED:

Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Skæls­kør

Kunst­ta­lent­klas­sen Skæls­kør Sko­le

friRUM Art­LAB

Skælskør Erhvervsforening

Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning

Skæls­kør Bil­ledsko­le

Pro­jek­tansvar­lig: For­e­nin­gen Magila v/ Hel­ge Jør­gen­sen, Præ­ste­van­gen 34, 1. th, 4230 Skæls­kør tlf: 31415450 email: info@magila.art

CVR: 38135007